ب ئامانجا گه نگه شه کرن و دانانا پلانی بو فی هه ولی ، ئه نجومه نی گه نجین سه رکرده ل شیخان ل کومبونه کی دا ئاستی روشنبیری ل ده فه را خو گه نگه شه کرن.

 

کومبون ل 9/3/2021 ل شینوارین خه نس هاته ئه نجام دان، ل فی کومبونی دا ئه ندامین ئه نجومه نی گرنگترین ئه و هوکاره گه نگه شه کرن کو بونه ئه گه ری نزمبونا ئاستی روشنبیری ل ده فه را وان.

 

ژ لایی ئه نجومه نی فه ژماره یه کا پلانا هاته دانان کو ئامانجا وانا به رزکرنا ئاستی روشنبیری یه ، ژوان پلانا؛ فه کرنا خولین هشیاریی و هاندانا هاولاتیان بو زیده تر گرنگیدان ب خو و پیکفه کارکرن ل سه ر هزرا ئه رینی و هاندانا گه نجا بو به شداری کرن ل خول و سمینارا .

 

شینوارین خه نس سه ر ب قه زا شیخان فه یه و سروشته کی دلفه که ر هه یه ، ژبه ر گرنگیا فی جهی ئه نجومه نی بریاردا فی چالاکیی کو دیالوکا به رده وانا ئه ندامیت وی یه ل وی جهی ئه نجام ده ن .

 

ئه ف ئه نجومه نه ئیکه ژوان ئه نجومه نا کو ریکخراوا ئاشتی و ئازادی سه رپه رشتییا وان دکه تن و ژ 15 کچ و 15 کوریت چالاکیت خوبه خشین ده فه ری پیکهاتییه و کار بو به رزکرنا ئاستی روشه نبیری یی گه نجان و هاندانا وان بو بینینا روله کی زیده تر ل بوارین جودا جوداییت گومه لگه هی .