ب ئارمانجا گه نگه شه کرنا پرسیت ئاستی روشنبیری و باری ده رونی ل قه زایا شیخان و ده وروبه رین وی، گه نجین سه رکرده یین قه زایی دگه ل به شداریکرنا پسبورین تایبه ت مه ندین بواری کوومبوون و ژماره یه کا پیشنیارا گه نگه شه کرن .

 

کومبوون ل 29/3/2021 ل ناوجا ئه لقوش کو د که فیته روژئافایی قه زایی هاته ئه نجام دان کو دهیته هژمار کرن ب سییه مین  کوومبوونا به رفره ها  ئه نجوومه نی و تیدا ده رونناس به شار ئه حمه د علی تیشک ئیخسته سه ر هوکاریت تیکچونا باری ده روونی و زانینا وانا بوو ئه ندامیت ئه نجومه نی و مهفانان کو پیکهاتبوون ژ ژماره یه کا چالاکفانیت کومه لگه ها مه ده نی ییت ناوچی .

 

ل کومبوونی دا و ب پشکداریا میهفانان دووپات هاته کرن بوو بوو به رده وامی دان ب هه ولیت بلندکرنا ئاستی روشنبیری، و چه وانیا سه ره ده ری کرنی لگه ل وی که سی کو باری ده روونی وی تیکچوویه هاته گه نگه شه کرن.

 

ئه ف ئه نجوومه نه کو ریکخراوا ئاشتی و ئازادی سه رپه رشتیا وانا دکه تن ل 15 کج و 15 کوریت چالاک و خوبه خش پیکهاتییه.